در اینجا برخی رنگهای استفاده شده در وب به همراه کد HEX آنها و به همراه نمونه رنگ قرار داده شده، امیدوارم استفاده کافی

Color Name HEX Color
AliceBlue #F0F8FF  
AntiqueWhite #FAEBD7  
Aqua #۰۰FFFF  
Aquamarine #۷FFFD4  
Azure #F0FFFF  
Beige #F5F5DC  
Bisque #FFE4C4  
Black #۰۰۰۰۰۰  
BlanchedAlmond #FFEBCD  
Blue #۰۰۰۰FF  
BlueViolet #۸A2BE2  
Brown #A52A2A  
BurlyWood #DEB887  
CadetBlue #۵F9EA0  
Chartreuse #۷FFF00  
Chocolate #D2691E  
Coral #FF7F50  
CornflowerBlue #۶۴۹۵ED  
Cornsilk #FFF8DC  
Crimson #DC143C  
Cyan #۰۰FFFF  
DarkBlue #۰۰۰۰۸B  
DarkCyan #۰۰۸B8B  
DarkGoldenRod #B8860B  
DarkGray #A9A9A9  
DarkGreen #۰۰۶۴۰۰  
DarkKhaki #BDB76B  
DarkMagenta #۸B008B  
DarkOliveGreen #۵۵۶B2F  
DarkOrange #FF8C00  
DarkOrchid #۹۹۳۲CC  
DarkRed #۸B0000  
DarkSalmon #E9967A  
DarkSeaGreen #۸FBC8F  
DarkSlateBlue #۴۸۳D8B  
DarkSlateGray #۲F4F4F  
DarkTurquoise #۰۰CED1  
DarkViolet #۹۴۰۰D3  
DeepPink #FF1493  
DeepSkyBlue #۰۰BFFF  
DimGray #۶۹۶۹۶۹  
DodgerBlue #۱E90FF  
FireBrick #B22222  
FloralWhite #FFFAF0  
ForestGreen #۲۲۸B22  
Fuchsia #FF00FF  
Gainsboro #DCDCDC  
GhostWhite #F8F8FF  
Gold #FFD700  
GoldenRod #DAA520  
Gray #۸۰۸۰۸۰  
Green #۰۰۸۰۰۰  
GreenYellow #ADFF2F  
HoneyDew #F0FFF0  
HotPink #FF69B4  
IndianRed #CD5C5C  
Indigo #۴B0082  
Ivory #FFFFF0  
Khaki #F0E68C  
Lavender #E6E6FA  
LavenderBlush #FFF0F5  
LawnGreen #۷CFC00  
LemonChiffon #FFFACD  
LightBlue #ADD8E6  
LightCoral #F08080  
LightCyan #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
LightGray #D3D3D3  
LightGreen #۹۰EE90  
LightPink #FFB6C1  
LightSalmon #FFA07A  
LightSeaGreen #۲۰B2AA  
LightSkyBlue #۸۷CEFA  
LightSlateGray #۷۷۸۸۹۹  
LightSteelBlue #B0C4DE  
LightYellow #FFFFE0  
Lime #۰۰FF00  
LimeGreen #۳۲CD32  
Linen #FAF0E6  
Magenta #FF00FF  
Maroon #۸۰۰۰۰۰  
MediumAquaMarine #۶۶CDAA  
MediumBlue #۰۰۰۰CD  
MediumOrchid #BA55D3  
MediumPurple #۹۳۷۰DB  
MediumSeaGreen #۳CB371  
MediumSlateBlue #۷B68EE  
MediumSpringGreen #۰۰FA9A  
MediumTurquoise #۴۸D1CC  
MediumVioletRed #C71585  
MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰  
MintCream #F5FFFA  
MistyRose #FFE4E1  
Moccasin #FFE4B5  
NavajoWhite #FFDEAD  
Navy #۰۰۰۰۸۰  
OldLace #FDF5E6  
Olive #۸۰۸۰۰۰  
OliveDrab #۶B8E23  
Orange #FFA500  
OrangeRed #FF4500  
Orchid #DA70D6  
PaleGoldenRod #EEE8AA  
PaleGreen #۹۸FB98  
PaleTurquoise #AFEEEE  
PaleVioletRed #DB7093  
PapayaWhip #FFEFD5  
PeachPuff #FFDAB9  
Peru #CD853F  
Pink #FFC0CB  
Plum #DDA0DD  
PowderBlue #B0E0E6  
Purple #۸۰۰۰۸۰  
RebeccaPurple #۶۶۳۳۹۹  
Red #FF0000  
RosyBrown #BC8F8F  
RoyalBlue #۴۱۶۹E1  
SaddleBrown #۸B4513  
Salmon #FA8072  
SandyBrown #F4A460  
SeaGreen #۲E8B57  
SeaShell #FFF5EE  
Sienna #A0522D  
Silver #C0C0C0  
SkyBlue #۸۷CEEB  
SlateBlue #۶A5ACD  
SlateGray #۷۰۸۰۹۰  
Snow #FFFAFA  
SpringGreen #۰۰FF7F  
SteelBlue #۴۶۸۲B4  
Tan #D2B48C  
Teal #۰۰۸۰۸۰  
Thistle #D8BFD8  
Tomato #FF6347  
Turquoise #۴۰E0D0  
Violet #EE82EE  
Wheat #F5DEB3  
White #FFFFFF  
WhiteSmoke #F5F5F5  
Yellow #FFFF00  
YellowGreen #۹ACD32  

بدون دیدگاه !

اولین نفری باشید که به این مطلب نظر میدهید.

ارسال پاسخ !

بالا