مهارت های طراحی وب

HTML5
CSS3
JavaScript
jQuery
Adobe Illustrator CC
Adobe Photoshop CC
Adobe Muse
Adobe Dreamweaver CC
Adobe Edge Animate CC
C#
Wordpress CMS
Datalife CMS
Joomla CMS
Sublime Text
Notepad++

مهارت های الکترونیک

Altium Designer (Protel DXP)
Proteus
Circuit Design Suite (Multisim)
PLC
AVR
مونتاژ قطعات الکترونیکی
مونتاژ دستی قطعات SMD
مونتاژ ماشینی قطعات SMD

سیستم عامل ها

Windows8
Windows7
Windows XP
iOS
Mac OS
Android
Symbian
bada

دیگر مهارت ها

Microsoft Word
Microsoft Excel
Adobe After Effects CC
Adobe InDesign CC
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Acrobat
Multimedia Builder
بالا